Οι κοινωνικές παροχές μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

(τα επιδόματα του συγκεκριμένου τμήματος παρέχονται στους ασθενείς ανεξαρτήτως των εισοδηματικών τους κριτηρίων κ με βάση την αναπηρία)

Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

Δικαιούχοι

 • Άτομα- που δεν μπορούν να βαδίσουν καθόλου ή σε πολύ μικρές αποστάσεις με βοήθεια στηρίγματος και έχουν ανάγκη τη χρήση τροχοκαθίσματος.
 • Όριο ηλικίας: 65 ετών

Ύψος Επιχορήγησης

 • €337 μηνιαίως

Επίδομα Φροντίδας για Άτομα με Παραπληγία

Δικαιούχοι

 • Άτομα τα οποία παρουσιάζουν μηδενική κίνηση στα κάτω άκρα και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για την διακίνησή του.
 • Άτομα τα οποία παρουσιάζουν μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση στα άνω άκρα έστω και αν παρουσιάζεται κίνηση στα κάτω άκρα.

Ύψος Επιχορήγησης

 • €350 μηνιαίως

Επίδομα Φροντίδας για Άτομα με Τετραπληγία

Δικαιούχοι

 • Άτομα που παρουσιάζουν μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση στα άνω και κάτω άκρα

Ύψος Επιχορήγησης

 • € 854,30 μηνιαίως

Κάρτα Στάθμευσης

Δικαιούχοι

 • Άτομα που είναι δικαιούχοι του επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας.
 • Τυφλά άτομα.
 • Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν Οικονομική 
Βοήθεια για Απόκτηση Αυτοκινήτου.
 • Άτομα των οποίων η αναπηρία συνιστάται σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή και κάτω άκρων, που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας σε ποσοστό πέραν του 39% .
 • Άτομα με νοητική αναπηρία.
 • Οργανώσεις που παρέχουν φροντίδα στα άτομα με αναπηρία όπου και συμπεριλαμβάνονται σε μία από τις προαναφερόμενες ομάδες και χρησιμοποιούν όχημα για την μεταφορά αυτών των ατόμων.

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Αναπηρικού Αυτοκινήτου

Δικαιούχοι

 • Άτομα ηλικίας 18- 70 ετών που παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία στα άνω και κάτω άκρα ή σοβαρή οπτική αναπηρία.

Ύψος Επιχορήγησης

 • €3,500
 • € 4,500
 • στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για την διακίνησή τους.
 • Είναι λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
 • Παραπληγίας
 • Τετραπληγίας
 • Επιπλέον τα άτομα απαλλάσσονται από τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Επίδομα Διακίνησης

Δικαιούχοι

 • Άτομα τα οποία η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό.
 • Άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα.

Ύψος Επιχορήγησης

 • €51 σε άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα, που εργάζονται ή φοιτούν.
 • €102 σε τυφλά άτομα που εργάζονται ή φοιτούν.
 • €102 σε άτομα με τετραπληγία ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή φοιτούν.

ΑΗΚ

Ειδική διατίμηση : με κώδικα 08

Δικαιούχοι

 • Λήπτες επιδόματος Βαριάς κινητικής αναπηρίας ü Λήπτες επιδόματος Παραπληγίας
ü Λήπτες επιδόματος Τετραπληγίας
ü Τυφλά άτομα
 • Λήπτες Ε.Ε.Ε (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) ΑΤΗΚ:
Ειδικά τιμολογιακά πακέτα
Δικαιούχοι:
 • Άτομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας (στο διάστημα πριν την καθήλωση σε τροχοκάθισμα ή όταν είναι καθηλωμένοι)
 • Λήπτες επιδόματος Παραπληγίας
 • Λήπτες επιδόματος Τετραπληγίας
 • Τυφλά άτομα
 • Λήπτες Ε.Ε.Ε (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Δικαιούχοι

 • Νέο σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας με σκοπό την διασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.
 • Τα κριτήρια για την υποβολή αιτήσεως του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι εισοδηματικά.
 • Το σύνολο των εισοδημάτων του αιτητή πρέπει να μικρότερο από το συνολικό μηνιαίο του Ε.Ε.Ε και να πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια που θέτει η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

A. Επίδομα Ασθενείας
Ο ασθενής θα περάσει από το επίδομα ασθενείας για την χρονική περίοδο των 6 μηνών, για να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για Σύνταξη Ανικανότητας.

Δικαιούχοι

 • Ασφαλισμένοι μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι που δεν εργάζονται για λόγους υγείας.

Περίοδος Πληρωμής

 • 156 μέρες με προϋπόθεση την απουσία από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

B. Σύνταξη Ανικανότητας
Δικαιούχοι

 • Ασφαλισμένοι μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι τα τελευταία 2 χρόνια, που δεν έχουν ξεπεράσει το 63 έτος της ηλικίας τους.
 • Βασική προϋπόθεση είναι ο αιτητής να είναι μόνιμα ανίκανος προς εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.